วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์   0203308
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0204101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0201312
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0203234
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
  
      0204101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
    
อังคาร    0201104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
  0203231
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0201105
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
  
พุธ 0203355
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0201235
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:00:00
 0204363
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
  0201225
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203360
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
  
พฤหัสบดี  0201225
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 0043010
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0560203
(3) 18,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0042008
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 0043010
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
ศุกร์ 0045003
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0045003
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0044007
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203430
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
  
เสาร์ 0568602
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0568603
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
อาทิตย์ 0568607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
     0299604
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet