วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  0204295
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0203120
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204210
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0203231
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  
   0203120
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0203231
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  
อังคาร  0203557
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0203234
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0201215
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0201131
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  
  0203557
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
         
พุธ  0201232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
  0201131
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0041023
(2) 201,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0203549
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
 0042003
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
พฤหัสบดี 0041028
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0299203
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
 0041005
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
 0041005
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
 
      0203383
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
    
ศุกร์ 0041005
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0203234
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
 0041011
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
 0045010
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  
เสาร์      0204531
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
อาทิตย์      0203599
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55