วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  16/5/2564 - 22/5/2564 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ 1502006
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
 0201312
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
 0204331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
 0204498
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
อังคาร 0204331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
 0204498
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
พุธ 0201312
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
 0204498
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
พฤหัสบดี 0204498
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    
ศุกร์ 0201312
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1502007
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
อาทิตย์ 0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55