วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 0900101
(3) 13,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0909301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0909302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
อังคาร 0901101
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0901311
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0900102
(3) 14,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
พุธ    0901105
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0902215
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
พฤหัสบดี 0105327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0903213
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
ศุกร์ 0909203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0903462
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet