วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  9/5/2564 - 15/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  0105327
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:25:00
 0901311
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 11:30:00 - 14:25:00
 0105327
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 14:30:00 - 17:25:00
    
อังคาร  0901351
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:25:00
 0901331
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 11:30:00 - 14:25:00
 0105327
(3) 12,
L1
เวลาเรียน : 14:30:00 - 17:25:00
    
พุธ  0907104
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:25:00
 0901454
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 11:30:00 - 14:25:00
 0901321
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 14:30:00 - 17:25:00
    
พฤหัสบดี  0105327
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:25:00
 0105325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:30:00 - 14:25:00
 0901411
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 14:30:00 - 17:25:00
 0903312
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:30:00 - 20:25:00
 
ศุกร์  0909202
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:25:00
 0901432
(3) 8,
L17
เวลาเรียน : 11:30:00 - 14:25:00
 0909202
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 14:30:00 - 17:25:00
 0902418
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:30:00 - 20:25:00
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55