วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นาสีนวน)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  10/6/2567 - 16/6/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์        0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
        0809421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
อังคาร  0809427
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0809327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0809414
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0810433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0810471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0810473
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
พุธ  0809171
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
พฤหัสบดี  0809322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0809321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
ศุกร์  0809325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809271
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
      0809331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
เสาร์  0810392
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 16:00:00
  
อาทิตย์ 0810292
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 16:00:00
  
  0810493
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 16:00:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet