วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  9/10/2566 - 15/10/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
             
อังคาร 1605605
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1605605
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      1605605
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
 1605605
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
พุธ 1605631
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
  1605641
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
      1605631
(1) 2,
L8
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
  
 
พฤหัสบดี
 
             
 
ศุกร์
 
             
เสาร์ 1605643
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1605643
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet