วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      1605632
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 12:00:00 - 12:55:00
      1605632
(2) 2,
L8
เวลาเรียน : 18:00:00 - 18:55:00
 1605632
(2) 2,
L8
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
อังคาร          1605642
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
 1605642
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 
พุธ  1605702
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1605702
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       1605643
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 
พฤหัสบดี           1605644
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 1605644
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
ศุกร์          1605602
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
 1605602
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 
เสาร์ 1605648
(2) 2,
L8
เวลาเรียน : 7:00:00 - 7:55:00
 1605648
(2) 2,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1605645
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       1605704
(1) 2,
L9
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55