วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องประชุมคณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 1401976
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 1401976
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
        
อังคาร         1401576
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 
 
พุธ
 
           
พฤหัสบดี 1401576
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
     1401452
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
  1401207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
ศุกร์
 
           
เสาร์ 1401492
(5) 23,
L17
เวลาเรียน : 9:00:00 - 14:55:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55