วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์   2003401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
   2003411
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
อังคาร   2003311
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
พุธ   2003111
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
   2023111
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
พฤหัสบดี   2003211
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
   2003211
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
   2023211
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
ศุกร์ 2003112
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 2011131
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
  
 2003212
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 2024124
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
  
 2003312
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
    
 2003412
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet