วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  12/6/2565 - 18/6/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0161118
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
     0165212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
  
          0105343
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
          0105343
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
          0105343
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
          0105343
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
          0105343
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
อังคาร 0165120
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0107326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0105241
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
       0165143
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0105241
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
          0105241
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
          0105241
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
   
พุธ 0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
       0107431
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
 0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
 0107431
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
 0107431
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
   0165110
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
        
พฤหัสบดี       0104307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
       0165220
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
ศุกร์ 0161101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
  
 0165132
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
  
      0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
  
      0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
  
      0164002
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  0163904
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet