วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  26/6/2565 - 2/7/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  0104102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
       0164002
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
อังคาร  0105144
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
    0104102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
  0107431
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     
   0165003
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
พุธ 0105221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
     
พฤหัสบดี 0163951
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
 0105337
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
ศุกร์ 0163950
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
เสาร์  0161113
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet