วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  17/9/2566 - 23/9/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      0165106
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
      0166107
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0107102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
   
         0165113
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  
          0107362
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
          0109105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
อังคาร 0105221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
   0166106
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
  0165102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
    0186352
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
พุธ 0105208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0166205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0107361
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
 0165111
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
 0166307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
   0161111
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
         
    0165102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:00:00
        
พฤหัสบดี 0165201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
 0166204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
   0166215
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
         
    0165110
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
       
      0166104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
ศุกร์ 0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
       
    0104321
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
       
      0166202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
    
      0166206
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
    
        0105402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
   
          0107310
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
          0166203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
           0161124
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
 0109425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
เสาร์ 0106970
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
 0107207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
  0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
   0165002
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0165217
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
      
อาทิตย์  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet