วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 0105344
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0105338
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
 0105367
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0161401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
  0105326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0163188
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
  0105458
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
  0165316
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     
   0161403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
   0165216
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
อังคาร 0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
 0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
  0105421
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0161401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
  0165316
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0163188
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
   0165217
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
พุธ 0105344
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
     
 0107498
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
 0107498
(3) 5,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
  0105338
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0105326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
  0105458
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0105367
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   0161403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0165233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
   0165216
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
พฤหัสบดี 0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
 0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
 0107498
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
 0107498
(3) 5,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
   
  0105421
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     
   0165217
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
 
ศุกร์
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet