วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  16/5/2564 - 22/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0109208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
         
 0161320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
          
 0166045
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
         
  0163920
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
        
  0163920
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
        
   0186331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:55:00
      
      0166111
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
       0165408
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
    
       0186406
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:55:00
  
อังคาร 0107208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
        
 0165444
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
         
   0186301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:55:00
      
    0186331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
        
    0186331
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
        
พุธ 0109208
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
         
   0105329
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:55:00
       
พฤหัสบดี 0161320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
        0161146
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
          0105307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
ศุกร์ 0109208
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0105353
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
 0165442
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0163920
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
      0163920
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
       0186376
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
   
       0186376
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
   
อาทิตย์  0107402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55