วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  17/6/2567 - 23/6/2567 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 2404101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  2404102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
อังคาร 2404103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1607303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  1607206
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
พุธ 1607410
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1607304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 1607408
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  
พฤหัสบดี 1607305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1607401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
    
ศุกร์ 1607320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1607327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet