วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  9/10/2566 - 15/10/2566 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 1707435
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 1707435
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1707328
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
อังคาร 1707333
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 1707333
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1707324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
 1707324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
  1707220
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
พุธ 1707323
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 1707323
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
       
พฤหัสบดี  1707346
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1707369
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 1707341
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 1707341
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
ศุกร์     1707449
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet