วิทยาเขต มหาสารคาม ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  0512103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
  0512103
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512104
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
อังคาร 0512206
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0512206
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0512207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
 0512206
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0512206
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0512207
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
พุธ  0512210
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0502314
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0035001
(2) 72,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  0512210
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0035001
(2) 72,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
พฤหัสบดี  0512232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0031003
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:30:00
 
  0512232
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
       
ศุกร์  0512210
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0506203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
  0512210
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet