วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  9/5/2564 - 15/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
  0309205
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
  1607405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1607104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
  1607405
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1607404
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
      1607404
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
อังคาร  0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
  0309205
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
พุธ  0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
  1602714
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1602817
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
พฤหัสบดี  0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
ศุกร์  0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 16:25:00
    
เสาร์ 0903517
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0903517
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
อาทิตย์ 0903506
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0903506
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55