วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ 0605309
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 11:55:00
    0505705
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 15:05:00 - 16:55:00
   0506702
(2) 3,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
    0505705
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:05:00 - 11:55:00
          
อังคาร    0505707
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:05:00 - 10:55:00
   0568515
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:50:00
  0307309
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
 0506902
(3) 2,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
       0605003
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0307309
(1) 1,
L17
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
       0605012
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0307309
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
พุธ 0605313
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 11:55:00
     0307309
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
 0506705
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
 0605316
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 11:55:00
     0307309
(1) 2,
L17
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
 0506911
(2) 2,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
   1607410
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
     0307309
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
   0506704
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
พฤหัสบดี   0502709
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0605216
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
  0506906
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 19:55:00
  
    0605311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
        0506725
(2) 3,
L5
เวลาเรียน : 19:05:00 - 20:55:00
 
              0506908
(2) 2,
L6
เวลาเรียน : 20:05:00 - 21:55:00
ศุกร์ 0605409
(8) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 21:55:00
 0605410
(8) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 21:55:00
 0605412
(8) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 21:55:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55