วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  0501701
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0501703
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
  0502701
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505731
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
  0568508
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 0505707
(1) 2,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:00:00
 0505707
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
      
อังคาร  0501707
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
  0502702
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
  0505702
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
       
  0506908
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
       
พุธ  0501705
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0502750
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0505742
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 
  0505702
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0505704
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
   
  0505791
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
       
พฤหัสบดี 0505703
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0505703
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505731
(3) 2,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
  0501801
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
    0506905
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
ศุกร์  2405203
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
       1499310
(1) 91,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
  0502703
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      1499310
(1) 92,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
  0506901
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      1499310
(1) 94,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
  0605203
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
       
   0505704
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet