วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  4/3/2567 - 10/3/2567 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 1605798
(48) 1,
L6
เวลาเรียน : 7:00:00 - 8:00:00
     1605697
(12) 1,
L5
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
    0505224
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
อังคาร 1605797
(36) 1,
L6
เวลาเรียน : 7:00:00 - 8:00:00
  0505108
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
 1605697
(12) 2,
L5
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
     
พุธ 1605797
(36) 2,
L6
เวลาเรียน : 7:00:00 - 8:00:00
  0505138
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
       
พฤหัสบดี 1605797
(36) 3,
L6
เวลาเรียน : 7:00:00 - 8:00:00
 1401323
(3) 81,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
    1605697
(12) 3,
L5
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
 0605209
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
  1401323
(3) 82,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
         
  1401323
(3) 83,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
         
  1401323
(3) 84,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
         
ศุกร์  1401323
(3) 81,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
   1605797
(36) 4,
L9
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
 0505101
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
  1401323
(3) 82,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
        
  1401323
(3) 83,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
        
  1401323
(3) 84,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
        
เสาร์      1605697
(12) 4,
L8
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet