วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  0505702
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0605101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
  0506716
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
อังคาร 0505704
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0505707
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
  0505742
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
   0506717
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
     0505757
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0505846
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0505138
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
   0506903
(3) 2,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
       0505846
(1) 2,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
      
พุธ           0506907
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:00:00
  
พฤหัสบดี 0505731
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505137
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0505845
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0505708
(1) 2,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
   0506912
(2) 2,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
 0568103
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505703
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
  0505896
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
ศุกร์  0505756
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        0506722
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
  0505895
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
  0605404
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 17:00:00
     
  0605405
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 17:00:00
     
     0505741
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
เสาร์     0303647
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0303647
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet