วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  4/3/2567 - 10/3/2567 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์   0402102
(3) 1,
L0
เวลาเรียน : 8:30:00 - 12:00:00
  1607212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0502751
(3) 2,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0502701
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0506703
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0506703
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0506901
(3) 2,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0506709
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
       0506901
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
       0605305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
  
           1607410
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
อังคาร 0607345
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
  1607209
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0607363
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0506701
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0502750
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0506703
(3) 4,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0506706
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0506708
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
   0506904
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0605308
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
  
          0506907
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 1607205
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
 
พุธ 0605402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
          
   0502702
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
   0506701
(3) 2,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
   0506905
(3) 2,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
    0605405
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 17:00:00
   
       0506706
(2) 4,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
       0506707
(2) 3,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
พฤหัสบดี   0502703
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0506706
(2) 3,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
   0506706
(2) 2,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0506707
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
   0506717
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0506903
(3) 2,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0506904
(3) 2,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0506905
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
         0605401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
   
          0605017
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
           1607103
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
ศุกร์   1607307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0605010
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   0506701
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
   0506707
(2) 4,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
         
   0506716
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
         
    0605403
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 17:00:00
   
    0605404
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 17:00:00
   
    0605407
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 17:00:00
   
       0506701
(3) 4,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
เสาร์  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 17:00:00
   
   0605317
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 17:00:00
   
   0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 17:00:00
   
   0600101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
อาทิตย์  0607391
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 17:00:00
   
   0605317
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 17:00:00
   
   0605320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:30:00 - 17:00:00
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet