วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  24/9/2566 - 30/9/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 1103105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
 1101020
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 16:50:00
  1107338
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1107338
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
อังคาร  1101542
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1101542
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
  1102433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1106324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
  1102433
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
     
พุธ  1102333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1102333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
พฤหัสบดี  1106319
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1106319
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
ศุกร์  1107232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1107232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet