วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 1801434
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1801341
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       1802343
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 
อังคาร 1801423
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
    1802335
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 
  1801121
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   1802222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
      
พุธ 1801342
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801451
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
      
พฤหัสบดี 1801426
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1801161
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       1802335
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:55:00
ศุกร์  1801425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
         
เสาร์  1802481
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1803103
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 1803606
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
  
    1801461
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  1803103
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
     
อาทิตย์       1803402
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
 1803402
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55