วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  5/12/2565 - 11/12/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 1801434
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
  1801122
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
       
 1802463
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
         
อังคาร 1801425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   1802503
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
 1802455
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
        
พุธ 1801224
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
  1801324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
       
 1801224
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
          
พฤหัสบดี  1801316
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1801326
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
     
ศุกร์ 1801323
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1801351
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1801325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 1801123
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
 
เสาร์  1801461
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 14:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet