วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  1801522
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
อังคาร 1801311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
  1801531
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:00:00
     
    1802561
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:00:00
     
พุธ  1801261
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
    1802291
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
พฤหัสบดี   1802464
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1801471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 1801471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
ศุกร์ 1801503
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1801541
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1801472
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
   
      1802491
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
   
เสาร์  1801571
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1803102
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
 
อาทิตย์  1801671
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   1803609
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
  
  1803201
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 1801433
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      
   1803605
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet