วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  26/6/2565 - 2/7/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
จันทร์ 1801321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1801221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
อังคาร 1801311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1801225
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
พุธ  1802502
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 1802341
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:00:00
 
พฤหัสบดี 1802453
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
  1801261
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
ศุกร์  1801352
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet