แสดงข้อมูล      
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต มหาสารคาม
   1  อาคาร1 คณะการบัญชีและการจัดการ (วิทยาเขตในเมือง)
   3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   4  อาคารคณะเทคโนโลยี 4
   6A  อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
   6B  อาคารคณะเทคโนโลยี 6B
   6C  อาคารคณะเทคโนโลยี 6C
   ACC  อาคารบริหารธุรกิจ คณะการบัญชีฯ(วิทยาเขตในเมือง)
   ACC.BIZ  คณะการบัญชีและการจัดการ (วิทยาเขตขามเรียง)
   ACC2  อาคาร2 คณะการบัญชีและการจัดการ
   ACC3  อาคาร3 คณะการบัญชีและการจัดการ (วิทยาเขตในเมือง)
   AR  อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
   AR1  อาคารคณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
   B  อาคารสำนักวิทยบริการ อาคาร B
   BC  อาคารบริหารธุรกิจคณะการบัญชีและการจัดการ(วิทยาเขตในเมือง)
   C  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
   CAR  ยานยนต์
   CI  อาคารสถานบันขงจื๊อ
   CON  อาคารหอประชุม
   Cse  อาคารหอภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้าน
   D  อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
   EDU  ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
   EN  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ENV  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   Etesting  RN1-202 และ RN1-209 ห้องทดสอบทางอิเล็คทรอนิกส์
   FA  อาคารศิลปกรรมศาสตร์
   FAC IT  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
   FCS1  คณะวัฒนธรรมศาสตร์1
   FCS2  คณะวัฒนธรรมศาสตร์2
   HS  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   IT  ตึกคณะศึกษาศาสตร์
   Library  อาคารสำนักวิทยบริการ A
   MBA  อาคารบริหารธุรกิจคณะการบัญชีและการจัดการ
   MBS2  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
   ME  อาคารคณะแพทยศาสตร์ 1
   ME2  อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2
   MU  อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   N/A  *** ไม่กำหนด ***
   NU  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
   PH  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   PH2  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
   PH3NEW  อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
   Phamd  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ฯ
   RINAC  อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   RL  อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ
   RN  อาคารราชนครินทร์
   SA  อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นาสีนวน)
   SBS  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
   SC1  อาคารวิทยาศาสตร์
   SC2  อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   SC3  อาคารวิทยาศาสตร์ 3
   Sport  อาคารพละ
   TA  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   TH  อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   TH1  อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ตึกเล็ก-1)
   TH2  อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ตึกเล็ก-2)
   TH3  อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ตึกเล็ก-3)
   VAS  อาคารสองชั้น บริเวณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   VS  โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (นาสีนวน)
   Vet  คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นาสีนวน)
   en  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
   online  ห้องเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป
   phอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณาฯ  คณาสวัสดิ์
   ศศ  อาคารศึกษาศาสตร์ 2 (ตึกแปดเหลี่ยม)
   ศิลปะ  อาคารศิลปะ
   สนาม  สนาม
   หอประชุม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วิทยาเขต นครพนม
   CAR  ยานยนต์
วิทยาเขต อุดรธานี
   UD  อาคารคณะการบัญชี(ศูนย์อุดรฯ)
วิทยาเขต ร้อยเอ็ด
   RE  อาคารเรียนคณะการบัญชี(ร้อยเอ็ด)
วิทยาเขต นครราชสีมา อำเภอเมือง
   KR  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
   KR2วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet