วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  16/5/2564 - 22/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 0107223
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
 0104329
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
   
 0107223
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0105422
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0165242
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0105422
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0186303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0186332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0166208
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
 
 0186332
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0186376
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0104307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0186376
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0104307
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0105224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0105224
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0105353
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0105487
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0165459
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
อังคาร 0165244
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0186316
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0166208
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0186316
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0107431
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0186321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0107431
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0165005
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
  0186312
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0186322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
พุธ 0107223
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0104307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0107223
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0104307
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0165242
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0105422
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0186303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0105422
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0186332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0186333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
 
 0186332
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0186333
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
 
  0105224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0165005
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
  0105224
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0105353
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0105487
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0165459
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
พฤหัสบดี 0165244
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0104329
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0107326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0186316
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0107431
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0186316
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0107431
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0186321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0186312
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0186322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0186376
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0186376
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
ศุกร์ 0186333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
 0186333
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0166105
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
  0107326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
  0166105
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      
เสาร์ 0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
 0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
 0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
 0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
อาทิตย์ 0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
 0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
 0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    
 0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55