วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  0202100
(3) 10,
L17
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 0204201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
 0204101
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 15:00:00
  0201100
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
     0204101
(3) 7,
L17
เวลาเรียน : 12:00:00 - 15:00:00
   
     0204101
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 15:00:00
   
อังคาร 0203110
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
  0202100
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
 0202250
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
 0203440
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
   
พุธ 0201113
(3) 19,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0203110
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0203110
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 
        0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 
        0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 
        0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 
พฤหัสบดี 0202222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
 0202221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0202100
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:00:00
 0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 0202103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
  0202221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
  0202221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
        0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0202221
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
        0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
  
ศุกร์ 0202103
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0201114
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0204201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0202100
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
 0202103
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     0202100
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
   0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     0202100
(3) 8,
L17
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
   0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     0202100
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
 
   0202221
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet