วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0104416
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0105255
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  0104328
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
 0105324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0165348
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
    0105441
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 21:00:00
 0161101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
   0161305
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
     
 0161601
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
 0161601
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
 0163920
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
 0165002
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
           
อังคาร 0105224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0109362
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
 0107224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0165111
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
 0107224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
 0161120
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
           
 0165118
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
           
 0165210
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
 0166311
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
   0165142
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
         
พุธ 0163920
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0161304
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
 0165219
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
      0161506
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
    
  0105108
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0161308
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 20:00:00
 
  0161125
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0105402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
  0196104
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0105402
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
   0165235
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      0105402
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
          0196202
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
พฤหัสบดี 0196208
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
      0165337
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
  0165144
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
ศุกร์ 0165216
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0165317
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
 0166305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
         
  0161210
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
          
เสาร์  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0162402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
      
  0107431
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
  0107431
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
  0107431
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
  0107431
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
  0107431
(3) 4,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
  0162307
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
          
อาทิตย์  0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 4,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet