วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  3/7/2565 - 9/7/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์             0161210
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161210
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161413
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161413
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161414
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
อังคาร          0105245
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 0161405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161601
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161601
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161602
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161602
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
พุธ 0165237
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0186352
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    0161101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  0186351
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0109364
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
   0161209
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161506
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
พฤหัสบดี          0105402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
            0161101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
ศุกร์ 0186345
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0165240
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
 0104321
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 0109423
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
       0165220
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    0109425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0109425
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
             0161306
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:00:00
เสาร์  0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0107498
(3) 3,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
      
  0161125
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
         
อาทิตย์  0107431
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0107224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
    
      0107431
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
      0107431
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet