แสดงข้อมูล      
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต มหาสารคาม
   1  อาคาร1 คณะการบัญชีและการจัดการ (วิทยาเขตในเมือง)
   3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   4  อาคารคณะเทคโนโลยี 4
   6A  อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
   6B  อาคารคณะเทคโนโลยี 6B
   6C  อาคารคณะเทคโนโลยี 6C
   ACC  อาคารบริหารธุรกิจ คณะการบัญชีฯ(วิทยาเขตในเมือง)
   ACC.BIZ  คณะการบัญชีและการจัดการ (วิทยาเขตขามเรียง)
   ACC2  อาคาร2 คณะการบัญชีและการจัดการ
   ACC3  อาคาร3 คณะการบัญชีและการจัดการ (วิทยาเขตในเมือง)
   AR  อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
   AR1  อาคารคณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
   B  อาคารสำนักวิทยบริการ อาคาร B
   BC  อาคารบริหารธุรกิจคณะการบัญชีและการจัดการ(วิทยาเขตในเมือง)
   C  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
   CAR  ยานยนต์
   CON  อาคารหอประชุม
   Cse  อาคารหอภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้าน
   D  อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
   EDU  ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
   EN  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ENV  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   Etesting  RN1-202 และ RN1-209 ห้องทดสอบทางอิเล็คทรอนิกส์
   FA  อาคารศิลปกรรมศาสตร์
   FAC IT  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
   FCS1  คณะวัฒนธรรมศาสตร์1
   FCS2  คณะวัฒนธรรมศาสตร์2
   HS  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   IT  ตึกคณะศึกษาศาสตร์
   Library  อาคารสำนักวิทยบริการ A
   MBA  อาคารบริหารธุรกิจคณะการบัญชีและการจัดการ
   MBS2  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
   ME  ห้องคณะแพทยศาสตร์
   ME2  อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2
   MU  อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   N/A  *** ไม่กำหนด ***
   NU  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
   PH  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   PH2  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
   PH3NEW  อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
   Phamd  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ฯ
   RINAC  อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   RL  อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ
   RN  อาคารราชนครินทร์
   SBS  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
   SC1  อาคารวิทยาศาสตร์
   SC2  อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   SC3  อาคารวิทยาศาสตร์ 3
   Sport  อาคารพละ
   TA  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   TH  อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   VAS  อาคารสองชั้น บริเวณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   en  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
   online  ห้องเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป
   phอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณาฯ  คณาสวัสดิ์
   ศศ  อาคารสำนักวิทยบริการที่ตั้งเดิม
   ศิลปะ  อาคารศิลปะ
   สนาม  สนาม
วิทยาเขต นครพนม
   CAR  ยานยนต์
วิทยาเขต อุดรธานี
   UD  อาคารคณะการบัญชี(ศูนย์อุดรฯ)
วิทยาเขต ร้อยเอ็ด
   RE  อาคารเรียนคณะการบัญชี(ร้อยเอ็ด)
วิทยาเขต นครราชสีมา อำเภอเมือง
   KR  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
   KR2วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet