0906422International Commerce for North America
การพาณิชย์ระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและความสัมพันธ์ทางการค้าและการค้ากับประเทศอื่น ๆ การประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ และแรงงานสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ


Analysis of the countries of North America and their trading relationships as well as their trade with other nations; evaluation of the impact of the region’s governments, economic systems, and labor on business activities