0906203International Trade
การค้าระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินระหว่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การรวมกลุ่มและอุปสรรคทางการค้า บทบาทและความสำคัญของการค้าระหว่างเศรษฐกิจไทย


Theory of international trade, foregin exchange, international monetary institution, and international financial system; balance of trade and balance of payments; current trends in economic integration of countries; integrated trade barriers; role and
importance of international trade to the Thai economy