0906202International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนระบบการเงินระหว่างประเทศ ข้อจำกัดของการลงทุนระหว่างประเทศ แหล่งทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การรายงานผลการดำเนิน
งานของธุรกิจระหว่างประเทศและระบบภาษี

Nature and function of international money market; foreign exchange management; international monetary systems; restiction on foreign investment; sources of international funds; foreign exchange risk, costs of capital struture, working capital management,
international business performance reporting, and tax system