0106418Children's Literature
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาลักษณะวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และสร้างวรรณกรรมประเพณี