0903453Negotiation Analysis and Strategy
การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัญหาในการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ ปัญหาการเจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคที่ใช้วิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์
สำหรับการจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการหาทางออกสำหรับความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล

Problems in negotiations ; analysis and strategic planning of negotiations for business application;concepts and procedures of negotiation problems; technique uses of decision making analysis game theory managerial economic strategic planning of
negotiation to achieve goals including effective conflict management.