0903411International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ หลักและวิธีการเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการและกลยุทธ์การดำเนินงาน
ของธุรกิจระหว่างประเทศ และการค้าต่างประเทศของไทยโดยใช้กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติของไทยและต่างประเทศ

Natures of international business; environments of international business; principles and methods of international business negotiation; international laws; international finance; international marketing;
methods and strategies of international business operations; international trade of Thailand