0903355Tourism Business Management
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยววิธีการดำเนินงานของธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยว การประสานงาน การวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว การบริหารเวลา และจรรยาบรรณ การทำธุรกิจท่องเที่ยว


Forms of tourism business management operational techniques of tourism business management tourism planning coordination analysis of tourist groups time management and ethic code for running tourism business.