0901417International Business Accounting
การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ รวมทั้งผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฎิบัติ
ทางการบัญชี การบันทึกและจัดทำบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ

Principles, concepts, and methods of accounting for countries; role of the international accounting standards committee; a study of comparative impacts of the business environment, governmental policy, law, and regulation on accounting in a country;
foreign currency impacts and operational procedures in accounting; recording and preparing of accounting for international businesses