0106415Literary Criticism
วรรณคดีวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณคดี และแนวการวิจารณ์แบบต่างๆ ตลอดจนฝึกวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ