0106411Sanskrit
ภาษาสันสกฤต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาอักขรวิธีได้แก่ สมัญญาภิธานและสนธิ วจีวิภาค ได้แก่ นามศัพท์ กริยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กฤต สมาสและตัทธิต วากยสัมพันธ์ ได้แก่ความเกี่ยวข้องของคำและวิธีเรียงคำในวจีวิภาค และฉันทลักษณ์ได้แก่ ลักษณะของร้อยกรอง