0106410Pali
ภาษาบาลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาอักขรวิธี ได้แก่ สมัญญาภิธานและสนธิ วจีวิภาค ได้แก่ นามศัพท์ กริยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กฤต สมาส และตัทธิต วากยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเกี่ยวข้องของคำและวิธีเรียงคำในวจีวิภาค และฉันทลักษณ์ได้แก่ลักษณะของร้อยกรอง