0106308Introduction to Thai Etymology
นิรุกติศาสตร์ไทยเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักนิรุกติศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาประวัติคำในภาษาและวรรณคดีไทย