0106303General Linguistics
ภาษาศาสตร์ทั่วไป
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความเป็นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ ตลอดจนวิวัฒนาการของการศึกษาภาษาเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาผลงานค้นคว้าของนักภาษาศาสตร์ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษา ศึกษาเรื่องระบบเสียง ระบบคำ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายโดยสังเขป