0802472Wastes Management in Animal Farm
การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนการนำของเสียจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และกรรมวิธีในการกำจัดของเสียเพื่อลดภาวะมลพิษ


Planning of waste utilization, methods of waste treatment and disposal to eliminate pollution.