0802432Feed Microscopy and Quality Control
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง สีภายนอก และลักษณะเซลล์ของอาหารสัตว์จากกล้องขยายการตรวจอาหารสัตว์ทางเคมีวิเคราะห์ และวัตถุปลอมปนในอาหารสัตว์ มีการศึกษานอกสถานที่


Structure, shape, external color and characteristic of feed by using microscopy, chemical analysis of animal feed and contaminants, field trip.