0104433History of Modern Japan
ญี่ปุ่นสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์บทบาท ความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของญี่ปุ่น ตั้งแต่เปิดประเทศ (ค.ศ.1851) จนถึงปัจจุบัน