0105315English for Tourism 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการท่องเที่ยวและการนำเที่ยวโดยการเน้นการฟังและการพูด


Practice in using English communicative skills for tourism business and tour guiding, with emphasis of listening and speaking skills.