0104251History of Western Civilization
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาอารยธรรมทางตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปลายสมัยกลาง ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 เน้นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ แม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส อารยธรรมกรีกโรมัน ความสำคัญของคริสต์ศาสนา การเปลี่ยนแปลงของยุโรปในสมัย
กลาง วิวัฒนาการความเจริญของยุโรปตะวันตกสมัยกลางตอนต้น และตอนปลาย อารยธรรมของสมัยกลางเหตุการณ์และความเป็นไปของยุโรปตะวันออกในระยะเดียวกัน