0203204Introduction to Ethnobiology
พืชและสัตว์ท้องถิ่น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืช และสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ การอนุรักษ์ การเก็บรวบรวม การขยายพันธุ์ และการจัดทำฐานของมูลของพืช และสัตว์ท้องถิ่น


Species and dispersion of indigenous plants and animals; principles of plants and animals identification, indigenous knowledge of how to use plants and animals; conservation, collection, reproduction and propagation,
and data base of indigenous plants and animals.