0803352Nutrition Quality of Food and The Effect of Technology
คุณค่าทางโภชนาการกับผลกระทบทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description